Privacystatement
Privacy

Runflex, gevestigd aan Rechterstraat 49C 5281 BT te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Runflex zal zich naar alle redelijkheid inspannen om er voor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Adres: Rechterstraat 49C 5281 BT Boxtel
Tel. nr: 0411 671 325
Website: www.runflex.nl

De contactpersoon op het gebied van privacy bij Runflex is dhr. R.Nemeth. Hij is te bereiken via info@runflex.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds en/of gebruik maakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de database van Runflex. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn profiel
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of telefonisch.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Runflex verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de eerste grondslag, ondubbelzinnige toestemming. De wet stelt eisen aan de manier waarop deze toestemming wordt gegeven. Belangrijk is dat betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt. Hiervoor gebruiken wij verschillende ‘aankruisvakjes’ op het moment dat iemand zich bij ons inschrijft.

Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt om:

 • je na je online registratie uit het aanbod van werkaanbiedingen periodiek in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij je profiel;
 • je te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door je via e-mail informatie toe te zenden die je zou kunnen interesseren, zoals vacatures, job-events en gerelateerde berichten;
 • je cv beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde werkgevers (in overleg met, en na toestemming van jou);
 • je onze nieuwsbrieven per e-mail, RSS of sms toe te zenden;
 • het beheer van onze sites en de diensten die we je kunnen aanbieden beter te laten verlopen.
 • jou informatie in verband met carrière en arbeidsevenementen te sturen.

Jouw persoonsgegevens worden door Runflex op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot jouw persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Runflex neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval een medewerker van Runflex) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Runflex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Runflex heeft deze bewaartermijn vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens en  hanteert om die reden een termijn van 12 maanden. U heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Wanneer kunnen/moeten we persoonlijke gegevens verstrekken aan derden?

Runflex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u er mee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten deze gegevens gedeeld worden, zal dit alleen zijn met (mogelijke) opdrachtgevers. Runflex kiest ervoor deze gegevens geanonimiseerd aan te leveren, totdat er sprake is van een (mogelijke) match. Pas dan zullen de volledige persoonsgegevens gedeeld worden.

Ook kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met bedrijven die ons diensten verlenen zoals (e-mailing bedrijven, accountants, rechtskundig adviseurs etc.), mits deze gegevens nodig zijn om de diensten uit te kunnen voeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hoeven wij geen verwerkersovereenkomst te sluiten, omdat er volgens de wet in de relatie tussen Runflex en opdrachtgever geen ‘verwerker’ is aan te wijzen. Runflex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dit nooit doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Wat gebeurt er met statistische gegevens?

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt er, naast de door jouw verstrekte gegevens, ook statistische informatie verzameld. Via deze website worden algemene gegevens over bezoekers en hun ‘gedrag’ binnen deze pagina’s gemeten. Zoals de meest opgevraagde pagina’s en vanuit welke pagina een bezoeker op deze website terechtkomt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan een naam of adres, het gaat om de cijfermatige gegevens. Het doel van deze algemene meetgegevens is de verbetering van (de navigatie en structuur van) de website.

Het gebruik van cookies

Runflex gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Een cookie kan echter niet gelezen worden door een andere website dan de website die het heeft aangemaakt en is bovendien uniek voor elke gebruiker. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Hyperlinks

Op Runflex.nl treft je links naar andere websites. Runflex kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die je bij deze websites achterlaat. Lees voor de wijze waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, het privacy statement van de website waar je naar verwezen wordt. Runflex heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Runflex geëxploiteerd. Runflex wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, met uitzondering van de content/ artikelen op het weblog, is eigendom van Runflex en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content van de artikelen is eigendom van de schrijver van het artikel.

Runflex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je het beste even contact met ons opnemen via info@runflex.nl

Gegevens wijzigen en hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onder de wetgeving AVG heeft U het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Runflex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken kunt inzien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@runflex.nl. Omdat het hier gaat om erg privacygevoelige gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om bij ons op kantoor langs te komen met een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Runflex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Runflex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruiken wij de software van Carerix en PayforPeople. Als verwerker nemen ook Carerix en PayforPeople passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of onrechtmatige verstrekking of andere onrechtmatige verwerking, waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens. Carerix en PayforPeople zullen de beveiligingsmaatregelen zodanig aanpassen dat deze gedurende de duur van de overeenkomst een passend beschermingsniveau blijven bieden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.